Procjena ranjivosti i rizika od
klimatskih promjena

RVA – Risk and Vulnerability Assessment predstavlja početak svakog promišljanja lokalnih i regionalnih vlasti o utjecaju klimatskih promjena na promatranom geografskom području, na postojeću imovinu i stanovnike tog područja. Prilikom izrade Procjene ranjivosti i rizika formira se radni tim kojeg čine Sensum-ovi stručnjaci iz područja klimatskih promjena i lokalni dionici, ovisno o sektoru koji se analizira.

Najčešće se analiziraju sektori poput poljoprivrede, zdravlja, vodoopskrbe, turizma, ribarstva i obalnog pojasa, a njihov broj se određuje ovisno o prioritetima i potrebama promatranog područja. Ovaj dokument definira rizik u tri komponente, koje su međusobno u interakciji kao: a) opasan događaj b) ranjivost, koja obuhvaća osjetljivost i kapacitet prilagodbe te izloženost. Istovremeno, klase rizika od klimatskih promjena se kreću se od: vrlo niskog, niskog, osrednjeg, visokog te vrlo visokog.

Kao jedan primjer analize rizika, iznosimo rizik od toplinskog udara se analizira na temelju četiri indikatora: srednja maksimalna dnevna temperatura, broj vrućih dana, broj tropskih noći i trajanje toplih razdoblja i ovisno o indikatoru starosti stanovništva i kapacitetima prilagodbe poput: urbaniziranosti područja i ostalih parametara definira se klasa rizika. Ovaj rizik posebno je naglašen za gusto naseljene urbane sredine i važno je već sada definirati mjere za njegovu prilagodbu.

Naši stručnjaci vodili su timove u izradi više Procjena ranjivosti i rizika u gradovima i općinama u Istri, Primorju i na dalmatinskim otocima, a neke od najzanimljivijih činjenica rado ćemo podijeliti sa vama. Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na [email protected]

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE

Procjena ranjivosti i rizika od klimatskih promjena predstavlja studiju koja definira: a) klimatske parametre presudne za performanse i trajnost infrastrukture, b) predviđa promjene tih klimatskih parametra u sljedećim desetljećima, c) te ako povećanje klimatske varijabilnosti i ekstrema već utječe na postojeću imovinu, d) ako ne-klimatski čimbenici pogoršavaju ili ublažavaju utjecaj klimatskih promjena, e) ranjivost predložene infrastrukture, f) koje bi se mjere mogle usvojiti tijekom procjena i odluka i g) koja je izmjena Okvira za procjenu i pregled okoliša potrebna za obradu dodatnih potprojekata.

Kontaktirajte nas
procjena-ranjivosti-klimatskih-promjena

Procjena otpornosti na klimatske promjene / Klimatsko potvrđivanje

Klimatsko potvrđivanje (eng. Climate Proofing) prepoznato je kao ključan korak i preduvjet širokog raspona Fondova EU-a koji su dostupni za financiranje infrastrukturnih projekata. Ovaj postupak pomaže u razvoju klimatski neutralnih i otpornih projekata koji su u skladu s ciljevima Europske Unije.

Procjena otpornosti na klimatske promjene obuhvaća ublažavanje utjecaja infrastrukture na klimatske promjene i prilagodbu infrastrukture klimatskim promjenama. Ublažavanje klimatskih promjena uključuje dekarbonizaciju, energetsku učinkovitost, uštedu energije i uvođenje obnovljivih oblika energije. Također, ublažavanje uključuje poduzimanje mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova ili povećanje sekvestracije stakleničkih plinova pri čemu je nužno voditi se politikom EU-a o ciljevima smanjenja emisija za 2030. i 2050. Prilagodba se odnosi na adresiranje i rješavanje neizbježnih posljedica klimatskih promjena i nastojanja smanjenja rizika te poboljšanja otpornosti infrastrukture. Nakon procjene emisija stakleničkih plinova i potencijalnih rizika za infrastrukturu, donose se proaktivne mjere prilagodbe klimatskim promjenama.

Osim obavezne dokumentacije za prijavu na EU projekte, pravilno provedeno klimatsko potvrđivanje može poslužiti kao temelj za procjenu načela nenanošenja bitne štete (engl. DNSH – Do No Significant Harm) za ciljeve ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama.

Naši stručnjaci izradili su procjenu otpornosti na klimatske promjene za infrastrukturne projekte diljem Istre, Primorja i Dalmacije te će svoje iskustvo rado podijeliti s Vama kako biste osigurali dugoročnu održivost i otpornost svojih projekata.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na [email protected]

Kontaktirajte nas

Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama

SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan je sljednik tzv. SEAP-a odnosno Akcijskog plana energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plan), ali za razliku od njega, pored dijela vezanog uz ublažavanje klimatskih promjena, dodatno integrira i domenu prilagodbe klimatskih promjenama. Na temelju prikupljenih podataka o zatečenom stanju, ponajviše potrošnji energije u različitim sektorima, i njihove analize koja rezultira izradom baznog scenarija emisija (eng. Baseline emission inventory – BEI), identificiraju se i definiraju aktivnosti energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za barem 40% do 2030. godine, s naglaskom na zgradarstvo i promet.

Domena prilagodbe klimatskim promjenama također podrazumijeva definiranje odgovarajućih mjera za različite sektore, a koje se pak temelje na provedenoj RVA analizi ranjivosti i rizika (eng. Risk and Vulnerability Assessment – RVA) koji daje važne ulazne parametre za definiranje mjera prilagodbe te je neizostavni dio SECAP-a.

Naši stručnjaci vodili su timove u izradi više Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) u gradovima i općinama u Istri, Primorju i na dalmatinskim otocima, a neke od najzanimljivijih činjenica rado ćemo podijeliti s vama. Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na [email protected]

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE

Još 2008. godine započela je važna inicijativa Europske unije pod nazivom Sporazum gradonačelnika (eng. Covenant of Mayors – CoM) usmjerena na aktivno i dobrovoljno uključenje lokalne i regionalne uprave u provedbi energetskih i klimatskih ciljeva EU. Inicijativa 2020. godine broji ukupno 10 385 potpisnica u 61 državi. Hrvatska je dio tog okvira s 88 potpisnica. Potpisnice Sporazuma gradonačelnika dobrovoljno se obvezuju na aktivnosti u postizanju EU cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova za barem 40% do 2030. godine, podizanju otpornosti na negativne utjecaje klimatskih promjena te borbi protiv energetske siromašnosti. Ključni dokument kojim potpisnica određuje smjernice i definira konkretne mjere i projekte za postizanje tih ciljeva je Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP). Potpisnica se obvezuje navedeni dokument podnijeti u sustav Sporazuma gradonačelnika unutar dvije godine od usvajanja istog na lokalnoj/regionalnoj razini.

Kontaktirajte nas
Akcijski plan energetski održivog razvitka
Energetska učinkovitost i klimatske promjene

Carbon Footprint
– Izračun ugljikovog otiska

Prijelaz na gospodarstvo s malim udjelom ugljika jedna je od ključnih politika EU. Time je započeo sve veći interes za procjenom količine stakleničkih plinova proizvedenih/emitiranih tijekom različitih faza tzv. cjeloživotnog ciklusa (eng. Life-cycle assessment – LCA) dobara ili usluga, odnosno tijekom proizvodnje, procesiranja, prijevoza/distribucije, prodaje, korištenja te konačno odlaganja.

Rezultat takve procjene naziva se ugljikov otisak proizvoda (eng. Carbon footprint) i prvi je korak u identificiranju učinkovitih mjera za smanjenje emisija. Koristi izračuna ugljikovog otiska proizvoda ogledaju se kako u poboljšanju procesa i smanjenju troškova, tako i u brendiranju proizvoda i boljem pozicioniranju istog na odgovarajućem tržištu.

Osim toga, poznavanje ugljikovog otiska proizvoda ukazat će na eventualne neučinkovitosti u domeni potrošnje energije i sirovina, a što je od velikog značaja uvažavajuće sve veće rizike po pitanju raspoloživosti prirodnih resursa. Pored niza prednosti za tvrtke u cjeloživotnom ciklusu proizvoda, koristi imaju i sami potrošači u smislu podizanja svijesti o klimatskim promjenama i omogućavanju njihovog aktivnog doprinosa ublažavanju istih.

U svjetlu klimatskih promjena, zelenu i klimatski održivu transformaciju prolaze i same organizacije koje također vide niz koristi iz izračuna svog ugljikovog otiska. U odnosu na ugljikov otisak proizvoda, gdje se promatra cjeloživotni ciklus, ovdje je naglasak uglavnom samo na procesima koji su pod direktnim utjecajem organizacije.

Naši stručnjaci sudjelovali su u evaluacijama više razvojnih projekata ove i slične tematike, a neke od najzanimljivijih činjenica rado ćemo podijeliti s vama. Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na [email protected]

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE

U svjetlu klimatskih promjena, zelenu i klimatski održivu transformaciju prolaze i same organizacije koje također vide niz koristi iz izračuna svog ugljikovog otiska. U odnosu na ugljikov otisak proizvoda, gdje se promatra cjeloživotni ciklus, ovdje je naglasak uglavnom samo na procesima koji su pod direktnim utjecajem organizacije.

Za istaknuti je i klimatski osviještenu preobrazbu društva u okviru koje se sve više pažnje poklanja utjecaju svakodnevnog života građana na klimatske promjene te se u tom smislu razvijaju posebni kalkulatori ugljičnog otiska. Navedeni prvenstveno obuhvaćaju domenu potrošnje energije, konzumaciju hrane, prijevoz te stanovanje. U nekim državama razvijaju se čak i osobne sheme trgovanja (eng. Personal trading scheme – PTS) po uzoru na ETS sustav.

Izračun ugljikovog otiska provodi se primjenom različitih standarda i protokola koji se kontinuirano nadograđuju. Izražava se u ekvivalentima ugljikovog dioksida što znači da obuhvaća i emisije drugih stakleničkih plinova poput metana, didušikovog oksida itd.

Kontaktirajte nas

Procjena cjeloživotnog ciklusa
proizvoda i usluga

Procjena cjeloživotnog ciklusa (eng. Life-cycle assessment – LCA) predstavlja analizu utjecaja proizvoda ili usluge na okoliš, počevši od ekstrakcije sirovina, proizvodnje, distribucije, korištenja proizvoda pa sve do odlaganja/recikliranja otpada. Procjenom cjeloživotnog ciklusa (LCA) kvantificiraju se ulazni i izlazni tokovi energije te tvari povezanih s proizvodom, uslugama ili procesima koji su predmet analize, „uzvodno“ i „nizvodno“ od samog proizvodnog sustava. Utjecaji na okoliš koji se procjenjuju uglavnom se odnosi na utjecaje na zrak, vodu i tlo (npr. Carbon Footprint, potencijal zakiseljavanja, eutrofikacije itd).

U načelu, procjena cjeloživotnog ciklusa omogućuje razvoj i unaprjeđivanje proizvoda, strateško planiranje te marketing. Svoju primjenu ima kako za razvojne i proizvodne tvrtke, tako i za javni sektor. Iako LCA treba promatrati kao jedan od alata za donošenja odluka, proizvodnim tvrtkama može poslužiti u određivanju najznačajnijih utjecaja na okoliš tijekom cjeloživotnog ciklusa proizvoda, dati smjernice za provedbu projekata unaprjeđenja proizvoda i proizvodnje kao i usporediti utjecaj na okoliš različitih proizvoda i proizvodnih procesa. U domeni javnog sektora važan je alat za definiranje politika zaštite okoliša. U širem kontekstu, u kombinaciji s modelom kružnog gospodarstva zapravo predstavljaju cjeloviti pristup inovacijama te može poslužiti projektantima, inovatorima, stručnjacima za održivi razvoj, konzultantima i potrošačima da pojedine domene promatraju iz drugog ugla kao i one koje dosad nisu uopće uzimali u obzir.

Naši stručnjaci sudjelovali su u evaluacijama više razvojnih projekata ove i slične tematike, a neke od najzanimljivijih činjenica rado ćemo podijeliti s vama. Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na [email protected]

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE

Osnovna struktura procjene cjeloživotnog ciklusa podrazumijeva određivanje cilja i opsega, inventurnu analizu, ocjenjivanje utjecaja na okoliš te konačno interpretaciju. Određivanje opsega (proizvodni sustav, funkcionalna jedinica, granice sustava) je vrlo važno te se svi rezultati trebaju promatrati u skladu s tim. Značajan trud prilikom provedbe LCA analize posvećuje se istraživanju i prikupljanju odgovarajućih podataka. Tako se primjerice za proizvodni proces moraju prikupiti primarni podaci iz same proizvodnje dok se u domeni okolišno vezanih podataka, koji mogu biti „uzvodno“ i „nizvodno“ od samog proizvodnog procesa, koriste uglavnom sekundarni izvori (npr. posebne LCA baze podataka).

Kontaktirajte nas
Procjena cjeloživotnog ciklusa proizvoda i usluga
procjena-ranjivosti-i-rizika-od-klimatskih-promjena

Climate Friend tvrtke i organizacije - stručna i savjetodavna podrška klimatski održivom poslovanju

Održivo poslovanje u današnje vrijeme nije privilegija već prioritet svake tvrtke, jedinice lokalne uprave, kao i svake druge poslovne organizacije. Jedna od glavnih okosnica održivog poslovanja je u domeni klimatskih promjena, a brend i imidž „Climate Friend“ u poslovnom okruženju i u odnosima s kupcima već sada ima dodanu vrijednost na tržištu.

 

Naš stručni tim pruža savjetodavnu podršku u procesu postizanja i unaprjeđenja klimatski održivog poslovanja.  Našim klijentima nudimo uslugu izrade Strategije „Climate Friend“ tvrtke ili javne organizacije koja uključuje definiranje poslovnih politika, organizacijskih procesa, izračuna Carbon Footprinta i primjene kružne ekonomije, kontrolinga, jačanja brenda i imidža na tržištu te ostalih usluga iz ovog područja.

 

Pratimo naše klijente kroz sve faze razvoja, od analize postojećeg stanja, osmišljavanja klimatski održivih projekata i procesa unutar tvrtke ili organizacije, pronalaska odgovarajućih izvora financiranja, pripreme i prijave projekata prema EU i nacionalnim  fondovima, kao i usluge provedbe  klimatskih projekata.

 

Naša multidisciplinarnost omogućava savjetovanje klijenata s aspekta integrativnog planiranja, a neke od najzanimljivijih činjenica rado ćemo podijeliti s vama. Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na [email protected]

Kontaktirajte nas

Kružno gospodarstvo

Za razliku od linearnog modela ekonomije kao procesa koji podrazumijeva ekstrakciju prirodnih resursa, njihovu preradu, oblikovanje u finalne ili poluproizvode, distribuciju i upotrebu te konačno odlaganje, cirkularna ekonomija je sustav izgrađen na ponovnoj uporabi i recikliranju. Temeljna filozofija ovog modela je da OTPAD NE POSTOJI TE DA SE SVE MOŽE UPOTRIJEBITI PONOVNO NA DRUGI NAČIN ili se raščlaniti na tvari koje mogu postati dio životnog ciklusa. Snaga je u raznolikosti i prilagodljivosti, a sva energija treba dolaziti iz obnovljivih izvora.

Provedba cirkularne ekonomije pomaže smanjenju količine otpada, povećanju produktivnosti resursa, prezentaciji otpada kao vrijednog proizvoda, poboljšanju recikliranja vrijednih materijala te minimiziranju utjecaja proizvodnje i potrošnje na okoliš.

Koliko će kružno gospodarstvo zauzimati bitnu ulogu u ekonomiji budućnosti, govori podatak da se procjenjuje kako će se u idućih 10 godina u Europskoj uniji stvoriti čak dva milijuna novih radnih mjesta, a koji se Europska unija trudi uvrstiti u čitavo svoje zakonodavstvo unutar Strategije Europa 2020. Pritom se fokus stavlja na upravljanje otpadom (pretvaranje otpada u novi resurs), ekonomiju dijeljenja (eng. sharing economy) i povećanju efikasnosti postojećih resursa.

S obzirom na navedeno, cirkularna ekonomija predstavlja jedini ispravan odgovor gradova i općina na sve izraženiju potrebu Europske unije za smanjenjem količine odloženog otpada koji, na žalost, u Republici Hrvatskoj trenutno predstavlja najznačajniji oblik gospodarenja otpadom.

Naši stručnjaci sudjelovali su u izradama GREEN DEAL projektnih prijava ove i slične tematike te sudjeluju u provedbi projekata koji se provode na međunarodnoj razini s velikim brojem međunarodnih partnera kao što je primjerice projekt In-No-Plastic (HORIZON2020) Više o samom projektu možete pročitati na: https://www.innoplastic.eu/

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na [email protected]

Kontaktirajte nas
kruzno-gospodarstvo

Kontaktirajte nas i započnimo sa suradnjom!

Naš stručni tim pruža savjetodavnu podršku u procesu postizanja i unaprjeđenja klimatski održivog poslovanja. Našim klijentima nudimo uslugu izrade Strategije „Climate Friend“ tvrtke ili javne organizacije koja uključuje definiranje poslovnih politika, organizacijskih procesa, izračuna Carbon Footprinta i primjene kružne ekonomije, kontrolinga, jačanja brenda i imidža na tržištu te ostalih usluga iz ovog područja.